Z M L U V A
o založení pozemkového spoločenstva podľa zák. NR SR č. 181/95 Z.z.


    

I.
Názov a sídlo spoločenstva

Urbárski spolumajitelia,
pozemkové spoločenstvo,
Tvrdošín

II.
Účel spoločenstva

Účelom spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach  zapísaných v P.K. vl. č. 1 v katastrálnom území Tvrdošín I. , vl. č. 287 Tvrdošín II. – Oravice.

III.
Podnikateľská činnosť

1/ Pestovanie a ťažba dreva podľa platných predpisov a podľa plánu LHP  /decénia/
2/ Veľkoobchod s drevom
3/ Piliarska výroba
4/ Výroba stavebno – stolárska a tesárska
5/ Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich
6/ Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore
7/ Cestná nákladná doprava
8/ Nepravidelná  osobná doprava
9/ Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín

Uvedené činnosti sa budú prevádzať na základe živnostenského listu.

IV.
Orgány spoločenstva

Valné zhromaždenie

b/  Výbor
c/  Dozorná rada
d/  Zmierovacia  komisia

1. Valné zhromaždenie

  1. je  najvyšším orgánom spoločenstva , do pôsobnosti ktorého patrí :
  2. schvaľovanie zmluvy o založení, prípadne zmeny a doplnky
  3. schvaľovať stanovy , ich zmeny a doplnky
  4. voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva
  5. rozhodovať o hospodárení spoločenstva a o nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva
  6. určuje výšku odmeny členom výboru a členom dozornej rady
  7. schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku,
  8. rozhodovať o rozdelení  zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty
  9. rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti
  10. rozhodovať o zániku spoločenstva, jeho premeny, alebo jeho zrušenie

2. Výbor

je  výkonný a štatutárny orgán  spoločenstva, do pôsobnosti ktorého patrí:

 1. riadiť činnosť spoločenstva
 2. rozhodovať o všetkých záležitostiach, o ktorých nerozhoduje valné zhromaždenie
 3. predkladá valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú uzávierku a návrh na spôsob rozdelenie zisku, prípadne spôsob uhradenia straty.

Za svoju činnosť zodpovedá  valnému zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda  spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru.  Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov výboru.

Rokovanie výboru  a bežnú činnosť spoločenstva organizuje a riadi predseda. Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší  člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkového spoločenstva.

3.  Dozorná rada

je oprávnená :

 1. kontrolovať všetku činnosť spoločenstva
 2. prerokúvať sťažnosti jeho členov
 3. zvolávať valné zhromaždenie ak dochádza , alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva

Dozorná rada má najviac troch členov . Členom  dozornej  rady  môžu  byť okrem  členov  aj  jeden  nečlen spoločenstva . Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu. Členovia dozornej rady dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí valné zhromaždenie.

V.
Spôsob voľby, odvolanie a volebné obdobie
orgánov spoločenstva

1.  Voľba výboru:

Členov výboru volí valné zhromaždenie tajným hlasovaním z navrhnutých minimálne 26 kandidátov.  
Počet členov výboru je jedenásť a členov dozornej rady troch, ktorých návrh valnému zhromaždeniu dáva výbor a ktorí získali podľa poradia najviac hlasov počítaných podľa veľkosti podielu v spoločenstve.

Člena výboru môže odvolať valné zhromaždenie na návrh hociktorého člena  spoločenstva, ak sa preukáže, že člen výboru si neplní svoje povinnosti uložené zákonom, zakladacou zmluvou  alebo stanovami spoločenstva.
Dvoch podpredsedov spoločenstva  volia tieto orgány na svojom prvom zasadnutí .

Predsedu spoločenstva volí:

a/  výbor  na svojom prvom zasadaní  tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou najmenej z 2 kandidátov
b/  Volebné obdobie orgánov spoločenstva   je  päť rokov.

2.  Voľba dozornej rady:

Dozornú radu volí valné zhromaždenie z viacerých kandidátov tajným hlasovaním. Členovia s najvyšším počtom hlasov v poradí počítaným podľa podielov sa stávajú členmi rady. Dozorná rada má 3 členov. Predsedu  dozornej rady si volia zo svojho stredu členovia dozornej rady na svojom prvom zasadnutí tajným hlasovaním z dvoch kandidátov.

Volebné obdobie dozornej rady je 5 rokov.

Člena dozornej rady môže odvolať valné zhromaždenie.
Predsedu dozornej rady  volia tieto orgány na svojom prvom zasadnutí.                     

VI.
Základné práva a povinnosti člena

Člen je povinný:
-    zúčastňovať sa na činnosti  spoločenstva v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti svojho podielu
-    svojim konaním nepoškodzovať záujmy spoločenstva
-    upozorňovať orgány spoločenstva na nedostatky v hospodárení
-    členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov na spoločnej  nehnuteľnosti a podľa svojich podielov na majetku
-    podriadiť sa rozhodnutiu orgánov spoločenstva vydaného v súlade so zákonom, touto zmluvou a stanovami  spoločenstva

Člen má právo:
-    voliť a byť volený do orgánov spoločenstva
-    podieľať sa na výsledkoch hospodárenia podľa výšky podielu na spoločnej nehnuteľnosti
-    pripomienkovať činnosť orgánov spoločenstva

VII.
Obmedzenie drobenia vlastníckych podielov
spoločnej nehnuteľnosti    

Členovia spoločenstva môžu svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti prevádzať podľa §  4 a § 7  zák. č.181/95 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách tak, aby nevznikol podiel o menšej výmere  ako 5.000 m2 lesných pozemkov  a  2.000 m2  poľnohospodárskej pôdy vedených v protokole č. 1  k.ú. Tvrdošín  I.  pod  č. 287 Tvrdošín II. – Oravice.

VIII.
Záverečné ustanovenia

  1. Spoločenstvo zároveň schvaľuje  svoje stanovy, v ktorých podrobnejšie upravuje:
   1. práva a povinnosti členov
   2. vnútornú organizačnú štruktúru spoločenstva
   3. pôsobnosť orgánov spoločenstva
   4. zásady hospodárenia
  2. Súčasťou tejto zmluvy je aj zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí túto zmluvu uzatvárajú,

Táto Zakladateľská listina  o založení pozemkového spoločenstva  Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín vychádza  z doterajších Zakladateľských listín schválených valným zhromaždením dňa 28.4.1991 a Dodatku – schváleného valným zhromaždením dňa 19.3.1995 a prispôsobením ku zákonu NR  SR  č.181/95 z 27.6.1995 o pozemkových spoločenstvách s právnou subjektivitou, schválenie zmeny Zmluva o založení pozemkového spoločenstva  na VZ dňa 21.3.1999 , schválenie úplného znenia Zmluva o založení pozemkového spoločenstva  na VZ konaného dňa 19.3.2005. 

Toto úplné znenie Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva  bolo schválené na valnom zhromaždení Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín  konaného  dňa  19.3. 2005.

</div.

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.