Zmluva
o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti
v zmysle § 5 zákona č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Názov pozemkového spoločenstva : Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín
Sídlo pozemkového spoločenstva   : Tvrdošín, Trojičné námestie 185
/ ďalej len „spoločenstvo“

Preambula

Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín sú Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak a ktorá vychádza z jediného právneho stavu a to z PKV č.1, k.ú. Tvrdošín a v PKV č.287 (k.ú. Vitanová) Oravice,  podľa priloženého zoznamu.

Celková výmera urbárskych pozemkov je: 2064,22 ha, z toho lesné pozemky 1871,89 ha a ostatné poľnohospodárske pozemky 192,33 ha.

Účasť na spoločnom majetku predstavuje 29952 frakiet.

Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti vedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle  § 3 zákona č. 97/2013 Z. z.

Čl. I

pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín vychádza z doterajších platných Zakladateľských listín schválených  valným zhromaždením dňa 28.04.1991 a Dodatku zo dňa 19.03.1995, zo dňa 21.03.1999 a schváleného úplného znenia zo dňa  19.03.2005 a jej Dodatku zo dňa 02.06.2007.

Táto zakladateľská listina je upravená v súlade ustanovení zákona č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách a zakladá sa na dobu neurčitú.  

Čl. II
Hospodárenie  spoločenstva

Spoločenstvo vykonáva hospodársku a podnikateľskú činnosť  na :
1/   spoločnej nehnuteľnosti 
2/ spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim
3/  hospodári v lesoch a na vodných plochách,  podľa platných predpisov a podľa plánu LHP a v zmysle živnostenského listu vykonáva  podnikateľskú činnosť pre:
   a)    Veľkoobchod s drevom
   b)    Piliarsku výrobu
   c)    Výrobu stavebno-stolárska a tesárska
   d)    Obchodnú činnosť v rámci voľných živností
   e)    Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore
   f)    Cestnú nákladnú doprava, pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín

Čl. III
Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

1/  Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov  odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k tejto zmluve o pozemkovom spoločenstve.
2/ Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak zhromaždenie rozhoduje o:
-    schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
-    schvaľuje stanovy a ich zmeny,
-    rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2 zákona,
-    rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
-    rozhoduje o zrušení spoločenstva,
3/ Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov.

Do zoznamu sa zapisuje:
a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia
b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4/  Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy.

5/ Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery  nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

8/ Spoločenstvo je povinné   do 31.marca  zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný  k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak.

Čl. IV
Orgány spoločenstva

1/ Orgánmi spoločenstva sú :
a/ zhromaždenie
b/ výbor
c/ dozorná rada
d/ zmierovacia komisia

2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi spoločenstva.

Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./,  c./ a d/  je stanovené touto zmluvou na obdobie  5  rokov.  

4/ Členom orgánu spoločenstva, t.j. členom výboru a dozornej patrí za výkon jeho funkcie odmena. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
                                                                              Čl. V
                                                                         Zhromaždenie

1/ Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou a obvyklom mieste uverejnenia ktorým je informačná tabuľa v sídle urbáru. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

2/ Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad : obvodný lesný úrad má povinnosti  výboru podľa odseku 1.

3/ Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

4/ Do pôsobnosti zhromaždenia patrí
   a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
   b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
   c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
   d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
   e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom ) spoločenstva,
   f)  schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
   g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
   h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
   i)  rozhodovať o zrušení spoločenstva,
   j)  rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

6/  Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia

7/ Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje  ods. 1 tohto článku.

8/ Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i).

9/ Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad  o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

Čl. VI.
Výbor

1/  Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva, do jeho pôsobnosti patrí:
     - Riadiť činnosť spoločenstva.
     - Rozhodovať o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva.

Členov výboru volí zhromaždenie tajným hlasovaním z navrhnutých 22 kandidátov. Navrhnutých kandidátov zhromaždeniu dáva výbor. 

Tí členovia, ktorí vzišli z predchádzajúcich volieb tajným hlasovaním  a získali podľa poradia najviac hlasov počítaných podľa veľkosti podielov,  môže zhromaždenie   zvoliť aj verejným hlasovaním. 

2/ Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných  nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3/ Počet členov výboru je 11 a  členov dozornej rady 3. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách ustanovené inak.

4/ Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva.  V jeho neprítomnosti ho zastupuje so všetkými právami a povinnosťami podpredseda  spoločenstva. Na právne úkony výboru vykonané písomnou formou je potrebný podpis predsedu a podpredsedu.

5/  Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou učtovnou uzávierkou  aj návrh   spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty.

Čl. VII.
Dozorná rada

1/ Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. 
Členov dozornej rady volí zhromaždenie tajným hlasovaní z navrhnutých 6 kandidátov. Navrhnutých kandidátov zhromaždeniu dáva výbor. 

Tí členovia, ktorí vzišli z predchádzajúcich volieb tajným hlasovaním  a získali podľa poradia najviac hlasov počítaných podľa veľkosti podielov, môže zhromaždenie   zvoliť aj verejným hlasovaním. 

2/  Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

3/  Dozorná rada má  troch členov. Členom dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva  aj fyzické osoby, avšak ich počet musí byť menší ako počet členov spoločenstva v tejto rade.

4/  Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

5/  Na čele dozornej rady je predseda. Predsedu dozornej rady volia  členovia dozornej rady.

6/  Dozorná rada sa schádza najmenej 1x za štvrťrok

7/ Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov, dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V.  ods. 1. tejto zmluvy.

Čl. VIII.
Zmierovacia komisia

1/ Zmierovacia komisia má 3 členov, ktorí sú zároveň členovia dozornej rady a ktorí v priebehu funkčného obdobia riešia vzniknuté spory a podnety medzi členmi spoločenstva.

Čl. IX.
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1/ Členmi  spoločenstva  sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

2/ Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu  spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera   menšia ako 2000 m2.

3/ Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Na základe predloženého právneho titulu sa stáva členom spoločenstva.

4/ Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

5/ Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 3, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

6/ Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.

7/ Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/ ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.

8/ Prevod  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9/ Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.

10/ Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách, tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a. / zákona NR SR č. 165/1995 Z.z  v znení neskorších predpisov /.

11/ Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá / § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z./. Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

12/ Tieto ustanovenia 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením.

13/ Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

Čl. X.
Fond.

1. Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu.

2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
  a./ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri nehnuteľností
  b./ ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané
    -  Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy.
    - Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1 predkupné právo. Ak žiaden  z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .
   -   Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. XI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Spoločenstvo zároveň schvaľuje svoje stanovy, v ktorých podrobnejšie upravuje:
  -  práva a povinnosti členov
  -  vnútornú organizačnú štruktúru spoločenstva
  -  pôsobnosť orgánov spoločenstva
  -  zásady hospodárenia

2 / Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

3/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva   pomerom hlasov 21 331  dňa 22.06.2013  t.j. 76,50 % všetkých hlasov.

Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je:
-    zoznam členov spoločenstva

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.