S  T  A  N  O V  Y
pozemkového spoločenstva  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín


 

Článok 1
Názov organizácie

Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín

Článok 2
Sídlo organizácie

02744 Tvrdošín,  Trojičné námestie  185

Článok 3
Ciele činnosti

Vykonávanie  práv   Urbárskych   spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo,Tvrdošín  a  ich  právnych  nástupcov  k  predmetu  vlastníctva v katastrálnom území Tvrdošín a Oravice, zapísaných  v PKV  č.1 k.ú. Tvrdošín  a v PKV č.287 (k.ú. Vitanová) Oravice.

Celková výmera urbárskych pozemkov  je  2.064,22  ha, z toho lesné pozemky  1.871,89 ha a ostatné poľnohospodárske pozemky 192,33 ha .

Účasť na spoločnom majetku predstavuje 29 952 frakiet.

Racionálne obhospodaruje a spravuje majetok urbárskych spolumajiteľov. Stará sa a zabezpečuje rozvoj, prosperitu, ochranu a obnovu obhospodarovaných lesov a majetku Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín .        

Spoločenstvo môže prevádzať podnikateľskú činnosť na základe registrácie a živnostenského oprávnenia.

Podiel člena spoločenstva  na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi  členov spoločenstva  sa rozdelí podľa veľkosti jeho vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti.

Článok 4
Podnikateľská činnosť spoločenstva

 1. Pestovanie a ťažba dreva podľa platných predpisov a podľa plánu /decénia/
 2. Veľkoobchod s drevom
 3. Piliarska výroba
 4. Výroba stavebno – stolárska a tesárska
 5. Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich
 6. Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore
 7. Cestná nákladná doprava
 8. Nepravidelná  osobná doprava
 9. Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín

Článok 5
Členstvo

Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu Urbárskych lesov v katastrálnom území Tvrdošín a Oravíc. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva  vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníckeho podielu  spoločenstva.

Každý, kto sa stáva  vlastníkom podielu spoločenstva, pristúpi ku zmluve o založení, a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohoto vlastníctva.

Článok 6
Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú:

 1. valné zhromaždenie
 2. výbor
 3. dozorná rada
 4. zmierovacia  komisia

Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva  alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva,  starší ako 18 rokov.

Volebné obdobie orgánov spoločenstva  je  päť rokov.

Článok 7
Zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločenstva je  zhromaždenie a koná sa najmenej  1 krát za rok.

Do pôsobnosti  zhromaždenia patrí najmä:

 1. schvaľovať zmluvu o založení spoločenstva  - jej zmeny a doplnky,
 2. schvaľovať stanovy spoločenstva vrátane ich zmien,
 3. voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,
 4. rozhodovať o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,
 5. schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku,
 6. rozhodovať o rozdelení  zisku, prípadne vysporiadanie úhrady straty,
 7. rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 8. rozhodovať o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením,
 9. určuje členom výboru a členom dozornej rady výšku odmeny  za výkon ich funkcie.

Článok 8
Výbor spoločenstva

Výbor riadi činnosť spoločenstva  a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré zákon a zmluva o založení alebo stanovy spoločenstva nevyhradili inému orgánu.

Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva a má 11 členov.

Výbor zodpovedá za svoju činnosť  zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda  spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. V jeho neprítomnosti ho zastupuje so všetkými právomocami podpredseda spoločenstva. Na právne úkony výboru vykonávané písomnou formou je treba podpis aspoň dvoch členov výboru.

Článok 9
Dozorná rada

Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov.

Dozorná rada má  troch členov a za svoju činnosť zodpovedá  zhromaždeniu. Členom dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby, avšak ich počet musí byť menší ako počet členov spoločenstva v tejto rade. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

Dozorná rada má právo zvolať  zhromaždenie ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému  zníženiu majetku spoločenstva.

Dozorná rada sa schádza najmenej 1 krát za štvrťrok.

Článok 10
Zmierovacia komisia

Zmierovacia komisia má troch členov ktorí sú zároveň členovia dozornej rady  a ktorí  v priebehu funkčného obdobia riešia vzniknuté spory medzi členmi spoločenstva.

Článok 11
Voľby a hlasovanie

 1. Každý člen spoločenstva pri voľbe výboru a ostatných orgánov spoločenstva, ako aj pri rozhodovaní o právach a povinnostiach má taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinnosti podľa §9 ods.4. zák 97/2013  Z.z. Hlasovanie je podľa výšky podielov v spoločenstve, t. j.  1 frakta 1  hlas.

 2. Pri ostatných rozhodnutiach je možné použiť iné hlasovanie s tým, že každý prítomný člen spoločenstva má   1 hlas, čo však na začiatku rokovania odsúhlasí a schváli  zhromaždenie.

 3. Zhromaždenie rozhoduje podľa odst. 4 písm. a), b), d), h) a i)  zákona nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.  

 4. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje  ods. 1 tohto článku.   

 5. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i) zákona.

 6. Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad  o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

 7. Voľby orgánov spoločenstva zabezpečuje volebná komisia stanovená výborom spoločenstva. Počet členov       výboru  je 11 členov a členov dozornej rady 3, ktorých návrh valnému zhromaždeniu dáva  výbor.

 8. Člen výboru alebo člen dozornej rady je právoplatne zvolený ak obdržal najviac hlasov z počtu kandidátov pre stanovený počet členov  výboru a dozornej rady.

 9. Dvoch podpredsedov spoločenstva a predsedu dozornej rady volia tieto orgány na svojom prvom zasadnutí. Voľbu  predsedu výboru spoločenstva  a dozornej rady  prevedie predseda volebnej komisie. Voľbu ostatných  funkcionárov  výboru spoločenstva  riadi predseda výboru.

 10. Funkcionári sú právoplatne zvolení, ak obdržali nadpolovičný počet všetkých hlasov týchto orgánov.

Článok 12
Osobitné ustanovenia

Člen je povinný:

 • Zúčastňovať sa na  činnosti spoločenstva v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti svojho podielu.
 • Svojim konaním nepoškodzovať záujmy spoločenstva.
 • Upozorňovať orgány spoločenstva na nedostatky v hospodárení.
 • Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov na spoločnej nehnuteľnosti a podľa svojich podielov na majetku.
 • Podriadiť sa rozhodnutiu orgánov spoločenstva vydaného v súlade so zákonom a touto zmluvou a stanovami spoločenstva.

Člen má právo:

 

 • Voliť a byť volený do orgánov spoločenstva.
 • Podieľať sa na výsledkoch hospodárenia podľa výšky podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
 • Pripomienkovať činnosť orgánov spoločenstva.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

Členovia spoločenstva môžu svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti prevádzať podľa § 9 zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách tak, aby nevznikol podiel o menšej výmere ako 2000m2  na spoločných nehnuteľnostiach vedených  v PKV  č.1 k.ú. Tvrdošín a v PKV č.287 (k.ú. Vitanová) Oravice.

Tieto Stanovy pozemkového spoločenstva  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín vychádzajú  z doterajších stanov schválených valným zhromaždením dňa 28.04.1991 a Dodatku – schváleného valným zhromaždením dňa 19.03.1995 a prispôsobením ku zákonu NR  SR  č.181/95 z 27.6.1995 o pozemkových spoločenstvách s právnou subjektivitou, schválenie zmeny stanov na VZ dňa 21.03.1999, schválenie úplného znenia stanov na VZ konaného dňa 19.03.2005. 

Činnosť spoločenstva neuvedená v týchto Stanovách sa riadi ustanoveniami zák. č.97/2013Z.z.

Stanovy pozemkového spoločenstva vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín  nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením spoločenstva .

Stanovy  sú schválené zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva   pomerom hlasov 21 331 dňa 22.06.2013  t.j. 76,50 % všetkých hlasov.

V Tvrdošíne dňa    22.06.2013

 

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.