S  T  A  N  O V  Y

Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín


 

 

Článok 1
Názov organizácie

Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín

Článok 2
Sídlo organizácie

Tvrdošín,  Trojičné námestie  185

Článok 3
Ciele činnosti

Vykonávanie  práv   Urbárskych   spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo,Tvrdošín  a  ich  právnych  nástupcov  k  predmetu  vlastníctva v katastrálnom území Tvrdošín a Oravice, zapísaných v protokole č.1 katastrálne územie Tvrdošín I. a Tvrdošín II.-Oravice zapísaných v protokole č.287.

Celková výmera Urbárskych pozemkov činí  2.064,22  ha, z toho lesné pozemky  1.871,89 ha a ostatné poľnohospodárske pozemky 192,33 ha .

Účasť na spoločnom majetku predstavuje 29 952 frakiet, čo činí podiel na 1 fraktu 690 m2.

Racionálne obhospodaruje a spravuje majetok urbárskych spolumajiteľov. Stará sa a zabezpečuje rozvoj, prosperitu, ochranu a obnovu obhospodarovaných lesov a majetku Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo,Tvrdošín.

Spoločenstvo môže prevádzať podnikateľskú činnosť na základe registrácie a živnostenského oprávnenia.

Podiel člena spoločenstva  na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi  členov spoločenstva  sa rozdelí podľa veľkosti jeho vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti.

Článok 4
Podnikateľská činnosť spoločenstva

 1. Pestovanie a ťažba dreva podľa platných predpisov a podľa plánu /decénia/
 2. Veľkoobchod s drevom
 3. Piliarska výroba
 4. Výroba stavebno – stolárska a tesárska
 5. Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich
 6. Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore
 7. Cestná nákladná doprava
 8. Nepravidelná  osobná doprava
 9. Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín

Článok 5
Členstvo

Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu Urbárskych lesov v katastrálnom území Tvrdošín a Oravíc. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva  vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníckeho podielu  spoločenstva.

Každý, kto sa stáva  vlastníkom podielu spoločenstva, pristúpi ku zmluve o založení a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohoto vlastníctva.

Článok 6
Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú:

 1. valné zhromaždenie
 2. výbor
 3. dozorná rada
 4. zmierovacia  komisia

Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva  alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov.

Volebné obdobie orgánov spoločenstva  je  päť rokov.

Článok 7
Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie a koná sa najmenej  1 krát za rok. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

 1. schvaľovať zmluvu o založení spoločenstva  - jej zmeny a doplnky,
 2. schvaľovať stanovy spoločenstva vrátane ich zmien,
 3. voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,
 4. rozhodovať o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,
 5. schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku,
 6. rozhodovať o rozdelení  zisku, prípadne vysporiadanie úhrady straty,
 7. rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva
 8. rozhodovať o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením
 9. určuje členom výboru a členom dozornej rady výšku odmeny  za výkon ich funkcie

Článok 8
Výbor spoločenstva

Výbor riadi činnosť spoločenstva  a rozhoduje o všetkých záležitostiach , ktoré zákon a zmluva o založení alebo stanovy spoločenstva nevyhradili inému orgánu.

Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.

Výbor zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda  spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. V jeho neprítomnosti ho zastupuje so všetkými právomocami podpredseda spoločenstva. Na právne úkony výboru vykonávané písomnou formou je treba podpis aspoň dvoch členov výboru.

Článok 9
Dozorná rada

Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov.

Dozorná rada má najviac troch členov a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Členom dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby, avšak ich počet musí byť menší ako počet členov spoločenstva v tejto rade. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému  zníženiu majetku spoločenstva.

Dozorná rada sa schádza najmenej 1 krát za štvrťrok.

Článok 10
Zmierovacia komisia

Zmierovacia komisia má troch členov ktorí sú zároveň členovia dozornej rady  a ktorí  v priebehu funkčného obdobia riešia vzniknuté spory medzi členmi spoločenstva.
.

Článok 11
Voľby a hlasovanie

 1. Každý člen spoločenstva pri voľbe výboru a ostatných orgánov spoločenstva, ako aj pri schvaľovaní  § 4                  a §  9 zákona NR  SR  č. 181/95 Zb. má právo hlasovania podľa výšky podielov v spoločenstve, t. j. 1 frakta 1  hlas.
 2. Pri ostatných rozhodnutiach je možné použiť iné hlasovanie s tým, že každý prítomný člen spoločenstva má            1 hlas, čo však na začiatku rokovania odsúhlasí a schváli valné zhromaždenie.
 3. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
 4. Na rozhodovanie o schvaľovaní zmluvy o založení spoločenstva a jej zmeny a doplnky, o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti  alebo do družstva  a o zániku spoločenstva  jeho premenou  alebo jeho zrušením sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.
 5. Voľby orgánov spoločenstva zabezpečuje volebná komisia stanovená výborom spoločenstva. Počet členov výboru  je 11 členov a členov dozornej rady 3, ktorých návrh valnému zhromaždeniu dáva výbor.
 6. Člen výboru alebo člen dozornej rady je právoplatne zvolený ak obdržal najviac hlasov z počtu kandidátov pre stanovený počet členov  výboru a dozornej rady.
 7. Dvoch podpredsedov spoločenstva a predsedu dozornej rady volia tieto orgány na svojom prvom zasadnutí. Voľbu  predsedu výboru spoločenstva  a dozornej rady  prevedie predseda volebnej komisie.
  Voľbu ostatných  funkcionárov  výboru spoločenstva  riadi predseda výboru.
 8. Funkcionári sú právoplatne zvolení, ak obdržali nadpolovičný počet všetkých hlasov týchto orgánov.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

Tieto Stanovy Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín vychádzajú  z doterajších stanov schválených valným zhromaždením dňa 28.4.1991 a Dodatku – schváleného valným zhromaždením dňa 19.3.1995 a prispôsobením ku zákonu NR  SR  č.181/95 z 27.6.1995 o pozemkových spoločenstvách s právnou subjektivitou, schválenie zmeny stanov na VZ dňa 21.3.1999 , schválenie úplného znenia stanov na VZ konaného dňa 19.3.2005.

Schválením týchto Stanov sa  rušia doposiaľ platné stanovy.

Činnosť spoločenstva neuvedená v týchto Stanovách sa riadi Zákonom  NR SR  č.181 z 27. júna 1995 Zb. a ostatnými príslušnými zákonmi a nariadeniami SR.

Členovia spoločenstva môžu svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti prevádzať podľa § 4  a  §   7 zák. č.181/95 Zb. zmluvy o pozemkových spoločenstvách tak, aby nevznikol podiel o menšej výmere ako 5.000m2 lesných pozemkov a 2.000 m2 poľnohospodárskej pôdy vedených v protokole č.1 k.ú. Tvrdošín I. a v protokole č.287 Tvrdošín II.- Oravice.

Toto úplné znenie stanov bolo schválené  dňa 19.3.2005 valným zhromaždením Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín.

 

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.