Hlavným cieľom a činnosťou spoločenstva je vykonávanie práv Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín a ich právnych nástupcov k predmetu vlastníctva v katastrálnom území Tvrdošín a Oravice, zapísaných v PKV č.1 k.ú. Tvrdošín a v PKV č.287 (k.ú. Vitanová) Oravice. Celková výmera urbárskych pozemkov je 2.064,22 ha, z toho lesné pozemky 1.871,89 ha a ostatné poľnohospodárske pozemky 192,33 ha .

Účasť na spoločnom majetku predstavuje 29 952 frakiet. Racionálne obhospodaruje a spravuje majetok urbárskych spolumajiteľov. Stará sa a zabezpečuje rozvoj, prosperitu, ochranu a obnovu obhospodarovaných lesov a majetku Urbárskych spolumajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Tvrdošín. Spoločenstvo môže prevádza podnikateľskú činnosť na základe registrácie a živnostenského oprávnenia.

Základné údaje

Názov spoločenstva : Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Tvrdošín
Sídlo spoločenstva: Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín
Právna forma: Spoločenstvo s právnou subjektivitou
IČO: 17 05 73 02
DIČ 20 20 42 71 01
Dátum vzniku: Rozhodnutím Obvodného úradu v Trstenej pod číslom 2/1996 dňa 29.2.1996

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.